Telefon : +387 63 276 256 |

info@apkzrinjski.ba

Statut
01
siječanj
2014

Download Statuta

USVOJEN 24.01.2014.

Na temelju čl. 12. i 13. Zakona o udruženjima i zakladama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), i čl. 11 i 14 Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 102/09), redovna Skupština Akademskog plivačkog kluba „ZRINJSKI“ na sjednici održanoj 24.01.2014. godine donosi

S T A T U T
AKADEMSKOG PLIVAČKOG KLUBA „ZRINJSKI“
POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju moguće dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada udruge, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2.
(1) Naziv udruge je: Akademski plivački klub „Zrinjski“ ( u daljnjem tekstu: Klub). Skraćeni naziv Kluba je APKZ.
(2) U natjecateljske svrhe klub može uz svoje ime dodati i naziv sponzora Kluba.
(3) Sjedište Kluba je: Mostar, Rodoč b.b. Heliodrom ( FPMOZ)

Članak 3.
(1) Klub je sportska udruga i kao takav je registriran u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko neretvanske županije.
(2) Klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Znak Kluba je kružnog oblika u kojem se nalazi naziv Kluba, lenta i stilizirani znak plivača i godina osnivanja kluba. Boje kluba su crvena i bijela.
Članak 5.
(1) Klub ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom po obrubu: Akademski plivački klub Zrinjski – Mostar. U sredini je znak Kluba.
(2) Zastava Kluba je pravokutnog oblika u omjeru 1:2. Zastava je bijele boje s crvenom lentom koja ide iz lijevog donjeg ka desnom gornjem kutu. Znak Kluba postavljen je na sredini lente.

Članak 6.
Klub zastupaju predsjednik i dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

POGLAVLJE II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja svih vodenih sportova u gradu Mostaru.

Članak 8.
(1) Djelatnosti Kluba jesu:
a) planiranje rada i razvitka vodenih sportova,
b) organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje,
c) sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu
d) organiziranje sportskih natjecanja i priredbi
e) poduka i trening djece i mladeži,
f) rekreativno bavljenje plivanjem,
g) trening u svrhu rehabilitacije i prevencije,
h) pripremanje svojih članova za sudjelovanje u reprezentacijama na svim razinama Bosne i Hercegovine.
i) upravljanje sportskim objektima kojima je Klub vlasnik ili korisnik,
j) poduzimanje mjera i ostvarenje uvjeta za unaprjeđenje stručnog rada,
k) skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba,
l) ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.
(2) I sve ostale djelatnosti koje su potrebne za promicanje, razvoj i unapređenje vodenih sportova.

Članak 9.
(1) Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; putem sredstava javnog priopćavanja.
(2) Klub može izdavati i vlastito glasilo i druge publikacije.

POGLAVLJE III. ČLANSTVO U KLUBU

Članak 10.
(1) Članom Kluba može postati pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim Statutom, svaki državljanin Bosne i Hercegovine i pravna osoba sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.
(2) Strani državljanin može postati članom Kluba ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana radna dozvola ili odobrenje nadležnog državnog tijela za privremeni boravak.
(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovog Članka mogu postati članovi Kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze.
(4) Počasnim članom Kluba može postati osoba koja po ocjeni Skupštine Kluba ima izuzetne zasluge na polju ostvarivanja ciljeva i zadaća iz Statuta i Programa rada Kluba.

Članak 11.
Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Kluba.

Članak 12.
(1) Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.
(2) Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

Članak 13.
Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 14.
Prava i obveze članova su:
a) plaćanje članarine,
b) bavljenje sportskom aktivnošću,
c) sudjelovanjem u upravljanju poslovima Kluba,
d) čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
e) čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 15.
(1) Članstvo u Klubu prestaje:
a) dragovoljnim istupom,
b) neplaćanjem članarine,
c) isključenjem.
(2) Isključenju podliježu članovi koji se teže ogriješe o preuzete obveze i odredbe utvrđene statutom i drugim aktima kluba.
(3) Članovi kluba vezani za klub ugovorom dužni su istupanjem iz kluba ispuniti sve ugovorene obveze.
(4) Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

Članak 16.
(1) Klub se može udruživati i postati članom udruga u zemlji i sportskih udruženje u inozemstvu u skladu sa zakonom i propisima međunarodnih sportskih udruženja.
(2) Odluku o udruživanju donosi Skupština.

POGLAVLJE IV. TIJELA KLUBA

Članak 17.
Tijela Kluba su:
a) skupština,
b) predsjedništvo,
c) nadzorni odbor,
d) Stegovno povjerenstvo.
Odjeljak A. Skupština

Članak 18.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
(2) Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba.
(3) Maloljetno dijete ili više djece iz jedne obitelji predstavlja jedan od roditelja ili staratelja.

Članak 19.
(1) Zasjedanje Skupštine može biti redovito, izborno i izvanredno.
(2) Skupština redovito zasjeda, najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
(3) Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu odlukom o sazivanju u kojem Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja.
(4) Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U svakom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
(5) Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj odlukom (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.
(1) Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti ga mijenja dopredsjednik.
(2) U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
(3) O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 22.
Djelatnosti Skupštine Kluba :
a) utvrđuje politiku razvitka kluba;
b) donosi i mijenja Statut kluba;
c) donosi financijski plan i završni račun;
d) donosi i mijenja Program rada;
e) donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
f) bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva;
g) bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba;
h) razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba;
i) daje smjernice za rad Kluba;
j) osniva i imenuje odbore, povjerenstva, i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
k) odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovnog povjerenstva;
l) odlučuje o prestanku rada Kluba;
m) obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
Odjeljak B. Predsjedništvo

Članak 23.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba.

Članak 24.
(1) Predsjedništvo Kluba čini sedam članova.
(2) Predsjedništvo čine predsjednik, dopredsjednik te ostali članovi.
(3) Članovima Predsjedništva ne pripada pravo na novčanu naknadu.
(4) Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.
(5) Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
(6) Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
(7) Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu.

Članak 25.
Nadležnosti Predsjedništva:
a) bira i imenuje tajnika Kluba;
b) bira i imenuje blagajnika Kluba;
c) saziva Skupštinu Kluba;
d) utvrđuje prijedlog Programa rada i Statua koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
e) utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
f) brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
g) upravlja imovinom Kluba;
h) podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba;
i) imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
j) obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba;
k) donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama, potporama te besplatnom korištenju objekata i opreme.

Članak 26.
(1) Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba.
(2) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
(3) Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.
(4) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Predsjedništva na zahtjev minimalno četiri člana Predsjedništva u roku od 15 dana po dobivanju pismenog zahtjeva, sjednicu mogu sazvati četiri člana Predsjedništva.

Odjeljak C. Predsjednik

Članak 27.
(1) Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
(2) Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine.
(3) Funkcije Predsjednika:
a) zastupa klub;
b) pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Kluba;
c) brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
d) rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
e) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
(4) Predsjednik Kluba podnosi izvješće o radu Predsjedništva Skupštini Kluba.
(5) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim ga poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Odjeljak D. Nadzorni odbor

Članak 28.
(1) Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
(2) O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.
(3) Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.
(4) Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.

Članak 29.
(1) Nadzorni odbor ima tri člana.
(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
(3) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
(4) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
(5) Sjednice nadzornog odbora u principu saziva predsjednik nadzornog odbora i na sjednicama se vodi zapisnik.

Odjeljak E. Tajnik Kluba

Članak 30.
(1) Tajnik Kluba obavlja stručno - administrativne poslove za potrebe Kluba.
(2) Tajnika Kluba imenuje Predsjedništvo Kluba na vrijemo od četiri godine.
(3) Tajnik kluba prisustvuje sjednicama Nadzornog odbora i Predsjedništva Kluba, bez prava odlučivanja.
(4) Dužnosti Tajnika kluba:
a) izrađuje, dostavlja, čuva i arhivira odluke tijela kluba;
b) vodi ili organizira vođenje zapisnika na sjednicama tijela kluba;
c) operativno vodi i ažurira sve potrebne evidencije u klubu;
d) operativno učestvuje u koordiniranju rada povjerenstava i sličnih tijela koje imenuje Skupština i Predsjedništvo Kluba;
e) izdaje pristupnice članovima kluba;
f) koordinira poslove na organizaciji natjecanja, putovanja i plivačkih mitinga koje Klub organizira.

Odjeljak F. Stegovno Povjerenstvo

Članak 31.
(1) Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
(2) Stegovni postupak provodi stegovno povjerenstvo, sastavljeno od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.
(3) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
(4) Mandat članova Stegovnog povjerenstva traje 4 godine.
(5) U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
a) Opomena
b) opomena pred isključenje
c) isključenje iz Kluba
(6) Odluke se donose većinom glasova članova Stegovnog povjerenstva.

Članak 32.
Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 33.
(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.
(2) Odlukom o osnivanju povjerenstava ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

POGLAVLJE V. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 34.
Imovinu Kluba čine:
a) novčana sredstva;
b) pokretne stvari;
c) nekretnine;
d) prava i obaveze Kluba.
Članak 35.
Klub stječe imovinu:
a) od članarine ;
b) dobrovoljnih priloga i darova;
c) donacija iz proračuna;
d) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 36.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju, Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

POGLAVLJE VI. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 37.
(1) Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
(2) U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
(3) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina će pripasti Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti sveučilišta u Mostaru.

POGLAVLJE VII. PRIJELAZE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 39.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba.

Članak 40.
Danom usvajanja ovog Statuta prestaje da važi Statut donesen 18.06.2008. godine.
Statut stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Kluba.

Mostar, 24.01.2014.godine
Predsjednik Skupštine APKZ
mr.sc. Saša Marić

ApkG1
  • 2512 Views